bg_image
01

آغاز فعالیت بخش تحقیق و توسعه در گروه تولیدی اروم چکاوک

اولین طرح تحقیقاتی در اردیبهشت ماه 1397 در واحد 35000 قطعه ای مادری نیما پر اجرا شد.

02

رویکرد فعالیت های بخش تحقیق و توسعه

بعد از اجرا موفق اولین طرح تحقیقاتی تصمیم بر ایجاد بخش تحقیق و توسعه و تعریف رویکرد های این بخش به شرح ذیل گرفته شد:
استفاده از متدهای مدیریتی برای افزایش بهره وری بدون تحمیل هزینه به گروه
همکاری با مراکز علمی و تحقیقاتی
همکاری با شرکت های دانش بنیان جهت استفاده از فن آوری های نوین و حمایت از این شرکت ها
برگزاری کلاس های آموزشی برای کارشناسان گروه جهت افزایش کارایی و مهارت همکاران

03

برنامه های انجام شده

پن بندی سالن و آماده سازی جهت اجرای طرح های تحقیقاتی در واحد های نیماپر، سپهر غرب و پروتئین بخش قلعه
اجرای طرح های پژوهشی ابتدا در واحد های آزمایشی، تست مجدد نتایج در واحد های پایلوت و در نهایت تعمیم به کل واحد های مالکیتی و مشارکتی گروه
برگزاری کلاس های آموزشی برای کارشناسان و مرغداران مشارکت کننده گروه
امضا تفاهم نامه همکاری با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان
اعلام نیازهای تحقیقاتی و آموزشی به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان

04

برنامه های آینده بخش تحقیق و توسعه

اجرای طرح های تحقیقاتی در قالب تفاهم نامه همکاری با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان
اجرای دوره های آموزشی در قالب تفاهم نامه همکاری با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان